Kwaliteit

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Waterlandswelzijn is HKZ gecertificeerd. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de zorg en werken continu aan verbetering. Voor informatie over deze certificering verwijzen wij u door naar de website: www.hkz.nl

Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die gebruik maken van de zorg van Waterlandswelzijn. De CR van Waterlandswelzijn bestaat uit drie leden. De leden zijn als cliënt of familielid van een cliënt bij de organisatie betrokken. De cliëntenraad vergadert twee keer per jaar en brengt advies uit aan het management.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RVT) van Waterlandswelzijn bestaat uit 3 leden en past de Zorgbrede Governancecode toe. De RVT waakt over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en over de naleving van wet- en regelgeving. Alle leden hebben één of meerdere aandachtsgebieden.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden beschermd door de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klachten

De medewerkers en vrijwilligers van Waterlandswelzijn zetten zich elke dag in voor goede zorg. Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig bij ons voelt en tevreden bent over onze zorg en diensten. Bent u niet tevreden en heeft u een klacht, laat het ons weten. De eerste stap is dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de locatieverantwoordelijke. Ook kunt u bellen met de locatie om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de klachtenfunctionaris. Dit kan middels het klachtenformulier deze vindt u hier. Wanneer dit geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Waterlandswelzijn is aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Klachtenformulier

ParkinsonNet

Waterlandswelzijn is aangesloten bij ParkinsonNet; een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten.